Indeks trajnostnega razvoja družbe

Indeks trajnostnega razvoja družbe ali Sustainable Society Index (SSI) je kazalec trajnostnega razvoja v posameznih državah.  Izčrpavanje virov, ekološki in okoljski vidiki ter kvaliteta življenja so glavni aspekti trajnostnega razvoja. Indeks trajnostne družbe se torej osredotoča na skupek vseh treh, v želji po istočasnem večanju kvalitete življenja in ohranjanju okolja. 151 držav meri trajnostni razvoj skozi 22 indikatorjev v petih kategorijah:

I Osebni razvoj

1 Zdravo življenje
2 Ustrezna prehrana
3 Zadostna količina pitne vode
4 Primerne sanitarno-higienske razmere
5 Priložnosti za izpopolnjevanje znanja
6 Enakost spolov

 

II Zdravo okolje

7 Kakovost zraka
8 Kakovost površinskih voda
9 Kakovost zemljišča

 

III Uravnotežen razvoj družbe

10 Dobro vodstvo
11 Zaposlitvene možnosti
12 Rast populacije
13 Porazdelitev dohodka
14 Javni dolg

IV Trajnostni razvoj in varstvo okolja

15 Ločevanje odpadkov
16 Uporaba obnovljivih vodnih virov
17 Potrošnja obnovljive energije

 

V Trajnostni svet

18 Gozdne površine
19 Ohranjanje biološke raznovrstnosti
20 Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov
21 Ekološki odtis
22 Mednarodno sodelovanje

 

Podatke za posamezne države priskrbijo znanstveni inštituti in mednarodne organizacije, vendar je za mnoge države zbiranje teh podatkov zelo težko, njihova verodostojnost pa vprašljiva. Izmed večjih držav tako na primer manjkajo Afganistan, Somalija in Eritreja. Na spodnji sliki lahko vidimo grafično ponazoritev kazalcev Slovenije.

Trajnostni razvoj Slovenije

S slike lahko interpretiramo, da ima Slovenija dobre rezultate pri parametrih glede prehrane, pijače, sanitarno-higienskih razmer ter izobrazbenih možnosti. Na področjih zaposlitev, uporabe obnovljivih virov energije, izpustu toplogrednih plinov in učinkovite rabe energije se Slovenija odreže najslabše.

Vir: ssfindex

Vir: ssfindex

Vsak izmed indikatorjev je za vsako državo zračunan s statističnimi postopki in ocenjen z 1 – 10. Skupek vseh petih kategorij pokaže skupen indeks države. Med 151 državami so po indeksu trajnostne družbe na prvih treh mestih Švedska (7, 02), Švica (6, 96) in Norveška (6, 95), na zadnjih treh pa Savdska Arabija (4, 23), Katar (4, 13) in Turkmenistan (4, 10). Slovenija se skupaj z Veliko Britanijo in Kenijo nahaja na 51. mestu, z indeksom 5, 93. Za primerjavo: Madžarska je 31.-ta z indeksom 6, 08, Hrvaška 45.-ta (5, 97) in Italija 54.-ta (5, 91). Med sosedami izstopa Avstrija, ki je na visokem petem mestu z indeksom 6, 80.

Podroben opis trajnostnega razvoja družbe v angleščini si lahko preberete tukaj.